Las Flores Resort

EL SALVADOR

 Las Flores Resort - El Salvador

El Oriente, החוף המזרחי של אל סלוודור, מקבל גלים של 4 עד 8 פיט בממוצע. הגלים הגבוהים הם ממרץ עד נובמבר ויכולים להגיע לעיתים ל-15 פיט. מדצמבר ועד פברואר הגלים עדיין טובים, אך הים נמוך ב-1 עד 5 פיט. בתקופה זו השמש זורחת והרוחות מנשבות ומתאימות גם לגולשי קיט-סרף. 

לרשות אורחי המלון שלוש סירות המשיטות את הגולשים לאזורי הגלישה. ישנם 5 ספוטים הפזורים לאורך כ-16 ק"מ של חוף המשתפל מן ההרים. הספוטים הידועים באזור הם Las Flores ו-Punta Mango.

Las Flores

הספוט המרכזי הנמצא בחזית המלון. גל באורך 300 מטר בשבירה ימנית עקבית. גל חזק שתלוי מאוד בגאות ובסוול. למתקדמים בלבד כשהים גבוה. 

La Vaca

300 דרומית ל- Las Flores. צינור חזק בשבירה ימנית, קצר יותר, למתקדמים בלבד.

Toro De Oro

 1 ק"מ דרומית ל- Las Flores. שבירה ימנית המתחילה במים עמוקים ומסתיימת באזור סלעי. ליציאה בטוחה יש להיעזר בסירה. 

Punta Mango

15 דקות דרומית ל- Las Flores, נדרשת עזרת סירה. צינור חלול, מיטבי ב-4 עד 6 פיט וסוול דרום-מערבי, למתקדמים בלבד. 

Punta Bongo

שבירה ימנית נגישה בסירה בלבד, מיטבי בגאות בינונית-נמוכה. 

El Cuco Beachbreak 

שבירת חוף ימנית ושמאלית, שלעיתים עובדת במקביל. 

 
03-7541745  |   Ocean Travel © 2018